ΕΠΙ-ΣΚΕΨΕΙΣ:

Free Web Counter

Αρχειοθήκη Κειμένων

6 Οκτ 2012

ΞΥΠΝΗΣΕΤΕ, ΕΓΕΡΘΗΤΕ! ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΗΣΕΤΕ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΕΑΥΤΟΥ ΣΑΣ!


-->
Ξυπνήσετε, Ἐγερθῆτε.
Καὶ Ἐπαναστατήσετε κατὰ τοῦ Ἑαυτοῦ Σας.
Καὶ Ἀναβαπτισθεῖτε εἰς τὸ Θεῖον Φῶς τῆς Γῆς Σας καὶ εἰς τὰ Παραδείσεια Ἑλληνικὰ Νερά. Θὰ ἐξέλθετε: ΖΩΝΤΑΝΟΙ. Καὶ θὰ ἐξέλθετε: ΕΛΛΗΝΕΣ.
Ἐὰν ἐρωτηθῆτε οἱ Ἑλλαδικοί, αὐτὴ εἶναι ἡ Ἑλλὰς τὴν ὁποίαν ὠνειρεύθησαν οἱ φουστανελάδες πάπποι Σας; Θὰ ἀπαντήσετε, βεβαίως ὄχι. Ἐὰν ἐρωτηθῆτε, αὐτὴ εἶναι ἡ Ἑλλὰς τὴν ὁποίαν ἐπόθησαν οἱ στενοβρακάδες πατέρες Σας; Θὰ ἀπαντήσετε, βεβαίως ὄχι. Ἐὰν ἐρωτηθῆτε Σεῖς οἱ ἴδιοι οἱ Τωρινοί, ἐὰν αὐτὴ εἶναι ἡ Ἑλλὰς τὴν ὁποίαν ἐπιθυμεῖτε; Θὰ ἀπαντήσετε, βεβαίως ὄχι. Ἀλλὰ ὄχι μόνον Σεῖς, ἀλλὰ καὶ τὰ ἔσχατα ψηφοφόρα καὶ βουληφόρα καρατομήσιμα κτήνη, ἐὰν ἐρωτηθοῦν, θὰ Σᾶς ἀπαντήσουν, ὄχι. Ἀλλὰ καὶ ἂν ὑπῆρχε ἡ ἐλαχίστη ἀμφιβολία, στήσετε πάλιν ὀρθὰ τὰ κόκκαλα τῶν Ἡρώων καὶ ἐρωτήσετε τοὺς ἐγκληματικοὺς αὐτοὺς ἐγωϊστὰς καὶ φιλάρχους, ἀλλὰ σύρετε ἀκόμη καὶ στήσετε ὀρθοὺς ὅλους τοὺς ἄνδρας τοῦ ψοφοῦντος Αἰῶνος, καὶ αὐτοὺς ἀκόμη τοὺς Πολιτικούς Σας, ποὺ δὲν θὰ λιώσουν τόσον εὔκολα καὶ τῶν ὁποίων εἶσθε τρισμικρότεροι καὶ τρισχειρότεροι καὶ θὰ ἀπογίνετε ἑκατομμυριάκις τοιοῦτοι. Αὐτὴ εἶναι ἡ Ἑλλὰς τὴν ὁποίαν ἤθελον νὰ κάμουν; Καὶ κάμνοντες ὅ,τι ἔκαμνον, εἶχον ὡς μοναδικὸν σκοπόν, νὰ τὴν ἀτιμάσουν καὶ τὴν ἐξολοθρεύσουν εἰς αὐτὸν τὸν βαθμόν; Οἱ πάντες θὰ Σᾶς ἀπαντήσουν: Ὄχι, ὄχι, ὄχι. Καὶ δὲν μένει οὐδὲ ἴχνος ἀμφιβολίας, ὅτι δὲν ὑπάρχει οὔτε ἕνα ἐκ τῶν αἰσχίστων Ἑλλαδικῶν ὄντων, τὸ ὁποῖον εἰς τὴν ρίζαν τῆς ψυχῆς του νὰ φρονῇ ὅτι Αὐτὴ εἶναι ἡ Ἑλλάς, ὅτι φυσικὸν εἶναι νὰ εἶναι Αὐτή, ὅτι δὲν ἦτο καὶ δὲν εἶναι δυνατὸν καὶ ἁπλοῦν καὶ μοιραῖον νὰ εἶναι Ἄλλη, ὑπερβέβαιον ὅτι δὲν ὑπάρχει οὔτε εἷς ζῶν εἰς τὸν τόπον αὐτόν, ὁσονδήποτε τρελλῆς καὶ ἐγκληματικῆς ἠλιθιότητος καὶ ἂν εἶναι, ὁ ὁποῖος νὰ φρονῇ ὅτι ἡ Γῆ αὐτὴ εἶναι φυσικὸν νὰ παράγῃ Κτήνη καὶ Ἀτιμασμοὺς καὶ Βορβόρους καὶ χαώδη τερατουργήματα.
ΟΧΙ! ΟΧΙ! ΟΧΙ! Οὔτε ἡ Ἑλλὰς εἶναι Αὐτή, οὔτε Σεῖς εἶσθε Αὐτοί. Εἶναι ἐντελῶς ἀδύνατον νὰ εἶναι Αὐτή. Ὁ κοινὸς Νοῦς, ἡ Λογική, ἀδυνατοῦν νὰ τὸ δεχθοῦν, οὔτε δι᾿ ἕνα δευτερόλεπτον, ὡς πιθανόν. Ἀλλ᾿ ὁ παράφρων ἐγωϊσμός, ἡ μονομανία τοῦ ἄρχειν, ἡ γελοία φιλοδοξία τοῦ κοκορεύεσθαι, οἰστρηλατούμενα ἀπὸ τὸ φραγκικὸν παληόκρασσον, μὲ τὸ δυνατότατον οἰνόπνευμα, ποὺ πίνετε σὰν ἠλίθιοι, Σᾶς ἐξετίναξε τὰ μυαλὰ καὶ καταμεθυσμένοι ἐδημιουργήσατε τὸν τερατώδη καὶ χαώδη Κόσμον τοῦ ὁποίου ἡ Θέα Σᾶς ἀπετρέλλανε, περιτυλίξαντας τὰ πάντα καὶ περιτυλιχθέντας, εἰς ἕνα λαβυρινθῶδες Χάος καὶ Σκότος, ἐντὸς τοῦ ὁποίου ὁ μεθυσμένος καὶ ἀποχαυνωμένος Ἐγκέφαλος, ὁραματίζεται καὶ φαντάζεται καὶ ἐνεργεῖ ὡς ἐν ὀνείρῳ, ἄνευ καμμιᾶς λογικῆς καὶ κανενὸς εἱρμοῦ, καὶ καμμιᾶς Ἠθικῆς καὶ καμμιᾶς Συναισθήσεως.
Καὶ πάντες καὶ πανταχόθεν, ζητεῖτε μίαν διέξοδον, μίαν ἀπολύτρωσιν ἀπὸ τὸ Σκότος, ἀπὸ τὸ Χάος καὶ ἀπὸ τὸν Ἑαυτόν Σας. Καὶ διέξοδος δὲν παρουσιάζεται καμμία καὶ εἶναι τόση μεγάλη καὶ τελειωτικὴ ἡ Πνευματικὴ Ἠλιθίασις, ὥστε μόνα φωτεινὰ σημεῖα καὶ παρουσιαζόμεναι ἐλπίδες εἰς τὸν ἀπελπισμὸν νὰ εἶναι, τὰ προαιώνια παιδιάτικα κωμικεύματα καὶ αὐτοπεριπαίγματα τῶν ἐπικλήσεων πρὸς τὸν Μακάριον Βασιλέα τοῦ ἐξαισίου αὐτοῦ Βασιλιδίου, αἱ Ἐθνοσυνελεύσεις καὶ οἱ Σύλλογοι μὲ τὰ νερουλιασμένα μυαλὰ ἀπὸ τὰ γεροντάματα, διὰ νὰ διορθώσουν τὴν Ἑλλάδα, μὲ τὴν ἀέναον ὑψηλὴν καὶ ἀσυνάρτητον ΛΟΓΟΔΙΑΡΡΟΙΑΝ.
Ἄλλη διέξοδος δὲν ὑπάρχει καμμία, διὰ τῶν ὁδῶν αὐτῶν καὶ μὴ χάνεσθε. Διέξοδος ὑπάρχει μία μόνη καὶ μοναδική. Ἡ ἐδῶ ὑποδεικνυομένη. Καὶ αὐτὴ εἶναι πολὺ ὀλίγον ΝΟΗΤΗ καὶ διόλου ΑΡΕΣΤΗ. Καὶ ἡ διέξοδος αὐτὴ ἡ μία καὶ Μοναδικὴ εἶναι:
ΒΑΘΥΤΑΤΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ.
Συνεπάγουσα καί:
ΒΑΘΥΤΑΤΗΝ ΗΘΙΚΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΝ.
ἤτοι:
Ἐπανάστασις Ἀτομική.
Ἐπανάστασις Κοινωνική.
Ἐπανάστασις Πολιτική.
Ἐπανάστασις Ἰδεολογική.
Ἐπανάστασις Φιλολογική.
Ἐπανάστασις Καλλιτεχνική.
ΝΑΙ. Βαθυτάτη Πνευματικὴ Ἐπανάστασις, γεννῶσα ΦΩΣ. Καταρρακτώνουσα μὲ φῶς τὰ Σκοτάδια καὶ τὰ ψεύματα. Διότι τίποτε δὲν γίνεται εἰς τὰ Σκοτάδια, μὲ Σκοτάδια. Τίποτε εἰς τὰ ψεύματα, μὲ ψεύματα. Διότι ἄνευ Κεραυνώδους καὶ Καταρρακτώδους Φωτισμοῦ τῶν Σκοταδιῶν, ὄχι μόνον τίποτε δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ μεταβληθῇ, ἀλλ᾿ οὔτε αὐτὴ ἡ Κακοῦργος Τρέλλα τῶν Τωρινῶν Πραγμάτων νὰ νοηθῇ, διὰ νὰ διορθωθῇ καὶ ποτὲ ἡ ἁπλῆ καὶ φυσικὴ καὶ δυνατὴ ὕπαρξις, Κόσμου Ἄλλου, φυσικοῦ καὶ Λογικοῦ. Ἐπανάστασις, τσακίζουσα τὰ ΨΕΥΜΑΤΑ ΟΛΑ. Διότι τίποτε δὲν γίνεται μέσα εἰς τὰ ψεύματα διὰ ψευμάτων. Ἐπανάστασις, φέρουσα καὶ δίδουσα ΖΩΗΝ. Δίδουσα τὴν Ὀργανικὴν κίνησιν εἰς τὰ Ἀνόργανα Σαλατώματα. Διότι ἄνευ εἰσαγωγῆς ὀργανικῶν στοιχείων καὶ Ὀργανισμῶν, ἀδύνατον τὰ ἀνόργανα ἀνακατεύματα τῶν Ὑλικῶν, νὰ ἀποτελέσουν τί. Ἐπανάστασις, φέρουσα τὸν ΡΥΘΜΟΝ. Θέτουσα ΤΑΞΙΝ εἰς τὸ χάος. Διότι ἄνευ Ρυθμοῦ, ἄνευ τῆς εἰσαγωγῆς τῆς Τάξεως εἰς τὰς Ἰδέας καὶ Ρυθμίσεως εἰς τὸν Τωρινὸν Ἰδεολογικὸν Κόσμον, ἀδύνατον νὰ δημιουργηθῇ τίποτε. Διότι ὁλόκληρον τὸ Τωρινὸν φαινόμενον, τῆς Ἑλλάδος τοῦ λήγοντος Αἰῶνος, εἶναι ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟΝ. Ἡ Ἑλλὰς ἀπὸ τῆς πρώτης ἡμέρας τῆς Ἐλευθερίας, δυνατὸν νὰ εἰπῇ, ὅ,τι εἶπεν ὁ τρελλὸς Ποιητής, ἀπὸ τὸ Δρομοκαΐτειον:
ἤλλαξεν ἐντός μου
ὁ Ρυθμὸς τοῦ Κόσμου.
Καὶ ὅπως ὁ Ἑλλαδικὸς Ἐγκέφαλος, εἶναι ὁ Δημιουργὸς τῶν Τωρινῶν Πραγμάτων, Αὐτὸς ἀνάγκη νὰ ἀλλάξῃ ριζηδὸν καὶ ὁλόκληρος, διὰ νὰ κατασταθῇ δυνατὴ ἡ Δημιουργία Πραγμάτων Ἄλλων, Κόσμου Ἄλλου, διὰ νὰ δημιουργήσῃ Αὐτὸς δι᾿ ἄλλων τρόπων, Κόσμον Ἄλλον. Διότι ἐφόσον Αὐτὸς δὲν μεταβάλλεται, τὰ ΠΑΝΤΑ εἶναι μάταια, τυφλά, ἐμπαικτικὰ σκύβαλα ΜΑΤΑΙΟΤΑΤΑ. Διότι εἶναι ἀδύνατον νὰ ἐννοήσῃ τὴν ρίζαν τοῦ κακοῦ καὶ τῆς ἐλεεινότητός του, ὅ,τι καὶ ἂν ὅλα ὅσα ζητῇ καὶ ὅσα ὀνειρεύεται τοῦ ἐδίδοντο, ἀδύνατον νὰ δημιουργήσῃ ὄχι ΚΡΑΤΟΣ, ἀλλ᾿ οὔτε ΜΠΑΚΑΛΙΚΟΝ. Διότι ὁ Ἐγκέφαλος Αὐτὸς ὁ Ἀγράμματος Λουθηροτσούσης, ὁ διαρκῶς Ἀναμορφώνων, καὶ ὁ ἕτοιμος μὲ τὴν Ἀναίδειαν τοῦ Ἀσυναισθήτου Κουτσούρου νὰ ἀναμορφώσῃ καὶ τὸ Ἡλιακὸν Σύστημα, εἶναι ὁ Μέγας καὶ Ἀποτρόπαιος: ΑΝΗΘΙΚΟΣ-ΑΝΙΚΑΝΟΣ.
Ἐπανάστασις Καταργοῦσα -Ὁριστικῶς, ΑΠΑΞΑΠΑΣΑΣ ΤΑΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΑΞΙΑΣ, δημιουργοῦσα: ΝΕΑΣ ΑΞΙΑΣ.
Ἐπανάστασις δηλαδή, καταργοῦσα ἁπαξαπάσας τὰς Βασιλευούσας ἕναν Αἰῶνα ΙΔΕΑΣ, εἰς τὴν Πολιτικὴν (τὴν ἔσω καὶ τὴν ἔξω), εἰς τὴν φιλολογίαν, εἰς τὴν Καλλιτεχνίαν εἰς ἁπάσας τὰς Ἐθνικὰς καὶ Κοινωνικὰς ἐνεργείας καὶ ἐκδηλώσεις, ὡς ἀποδειχθείσας ἁδρότατα, σαπρὰς καὶ ἐξολοθρευτικάς.
Ἐπανάστασις δηλαδή, καταρρίπτουσα ριζηδὸν καὶ τελειωτικῶς τὸ Βλακῶδες ἀξίωμα, ὅτι Ἄνθρωποι Βλακίστατοι καὶ Ἄνθρωποι Καταμουντζουρωθέντες, κατρακυλῶντες κάθε ὥραν βαθύτερον, εἰς τὸν Βόρβορον τῆς Ἀνηθικότητος, ἀποδειχθέντες Μηδενικοί, καὶ οὐδέποτε ἀναμορφωθέντες Αὐτοί, δυνατὸν νὰ ἀναμορφώσουν τι, νὰ ἀναβιβάσουν τὰ Πράγματα, Ἐπανάστασις δηλαδὴ· καταρρίπτουσα διὰ παντὸς τὸ Βλακῶδες ἀξίωμα, ὅτι Ἄνθρωποι ἀποδειχθέντες ἐξολοθρευτικοὶ καὶ Ἰδέαι παρόμοιαι, Ἄνθρωποι καὶ Ἰδέαι τῆς χθὲς καὶ τῆς Σήμερον, ὅτι δυνατὸν νὰ χρησιμεύσουν πρὸς ἄλλο τι, νὰ δημιουργήσουν ἄλλο τι Καλύτερον, Ἀνώτερον, Ἠθικώτερον, Τιμιώτερον, Ὡραιότερον, Ἐθνικώτερον. Ἀφοῦ ἁπαξάπασαι αἱ Παλαιαὶ Ἀξίαι ἀπεδείχθησαν, ἐκδηλούμεναι καὶ ἐφαρμοζόμεναι ἕναν Αἰῶνα ἁδρότατα, ΟΛΕΘΡΙΑΙ, χρειάζεται Ὀνικὴ ἀντίληψις καὶ Μουλαρικὴ ἐπιμονή, δὲν θὰ γίνῃ καταληπτόν, ὅτι δέον νὰ καταλυθοῦν ἁπαξάπασαι αἱ ΠΑΛΑΙΑΙ καὶ νὰ δημιουργηθοῦν ΝΕΑΙ ΑΞΙΑΙ.
Πνευματικὴ Ἐπανάστασις, ἀπὸ τὸν μυελὸν τῶν ὀστῶν καὶ τὴν ρίζαν τῆς ψυχῆς τοῦ Τωρινοῦ Ἕλληνος. Ἐπανάστασις, ἀφυπνίζουσα ὅλα τὰ Αἰσθητήρια τῆς Ἐντροπῆς, τῆς Τιμῆς, τῆς Ἀνδρικότητος, τῆς Ἐθνικότητος. Ἐπανάστασις, γαλβανίζουσα τὸ Ἀπόπληκτον Πνεῦμά του. Ἐπανάστασις, ξεθάπτουσα τὸ Ἠθικόν του. Ἐπανάστασις, ἀνασταίνουσα, τονώνουσα καὶ ρωμαλεόνουσα τὸν Ἀνθρωπισμόν του καὶ τὸ Ἐθνικόν του φιλότιμον. Ἐπανάστασις, κατασυντρίβουσα καὶ καταθάπτουσα τὴν Ραγιαδικὴν Αὐτοπεριφρόνησιν καὶ ἀντικαθιστῶσα αὐτὴν μὲ τὴν Ὀδυσσειακὴν Αὐτοπεποίθησιν. Ἐπανάστασις, μεταμορφώνουσα τὸν Τουρκοραγιᾶ, τὸν Παληορωμιόν, τὸν χωριατοπολίτην καὶ τὸν ἀπεχθέστερον, χυδαιότερον καὶ ρυπαρότερον φραγκοραγιᾶν εἰς ΕΛΛΗΝΑ. Ἐπανάστασις, καταξεσχίζουσα μὲ τὰ δόντια, ὅλους τοὺς Χυδαιοτάτους Ξενισμοὺς τῶν φραγκοχωριατῶν. Ἐπανάστασις, ἐλευθερώνουσα ἀπὸ ὅλους τοὺς Ἑλλαδικοὺς καὶ Εὐρωπαϊκοὺς Πνευματικοὺς ζυγούς. Ἐπανάστασις, ἀναστηλόνουσα τὴν γυρτὴν σπονδυλικὴν τοῦ φραγκοραγιᾶ καὶ καταδεικνύουσα διὰ πραγμάτων χειροπιαστῶν, ὅτι ὁ Ἕλλην οὐδενὸς Αἰσθητηρίου ἢ Διανοητηρίου ἐργαλείου στερεῖται, διὰ νὰ ὑπάρχῃ ἐλεύθερος, διὰ νὰ εἶναι ἴσος μὲ κάθε ἄλλον, διὰ νὰ αἰσθάνεται καὶ διανοῆται καὶ ἐκδηλοῦται καὶ δημιουργῇ ὅπως θέλει Αὐτὸς καὶ ρυθμίζει τὴν ζωήν του ὅπως θέλει Αὐτός, σύμφωνα μὲ τὴν Γῆν του καὶ τὸ κλίμα του -καὶ τὴν ἐσωτερικήν του φύσιν. Ἐπανάστασις, ἀποδεικνύουσα διὰ πραγμάτων χειροπιαστῶν, ὅτι ὁ Ἕλλην ὄχι μόνον δὲν στερεῖται προσόντος τινὸς ἄλλου τινὸς λαοῦ, ἀλλ᾿ ὅτι ὑπερέχει εἰς τὰ πάντα ὅλων μαζὺ καὶ εἰς πάμπολλα μόνος αὐτός, δικαιοῦται καὶ δύναται μόνος αὐτὸς νὰ νομοθετήσῃ. Ἐπανάστασις, στυλώνουσα ὀρθὸν τὸν Ἕλληνα πρὸ τοῦ φράγκου καὶ ἀποδεικνύουσα εἰς αὐτὸν τὸν ἴδιον τὸν φράγκον, ὅτι δὲν ἔχει ἀνάγκην Αὐτός, ὁ Θεοποιός, ὁ Χριστιανοποιός, ὁ Πολιτισμοποιὸς τὴν ἀνάγκην του. Ὅτι δὲν ἔχει ἀνάγκην νὰ πολιτισθῇ ἀπὸ Βαρβάρους Λύκους, ὅτι ἔχει ἰδικόν του καὶ βαθύτερον καὶ ἀνώτερον, ἔμφυτον καὶ ἐθνικὸν πολιτισμόν. Ἐπανάστασις, ἀποσύρουσα αὐτὸν ἀπὸ τὴν ποταπότητα τοῦ τρέχειν καὶ ἐρωτᾶν εἰς τοὺς δρόμους τῆς Εὐρώπης, ἂν τὸ κάθε τι τὸ ὁποῖον κάμνει εἰς τὸ σπίτι του, ἀρέσει τοῦ φράγκου. Διδάσκουσα, νὰ μὴ ἐνδιαφέρεται παρὰ ἐὰν τοῦ ἀρέσῃ αὐτοῦ καὶ νὰ ἀδιαφορῇ, ἐὰν δὲν τοῦ ἀρέσῃ τοῦ Φράγκου. Ἐπανάστασις, ἀπαλλάττουσα τοῦ γελοίου αἴσχους, τοῦ τρέχειν καὶ ἐρωτᾶν τοὺς μεγάλους Κροκοδείλους, ἂν αὐτὸ ποὺ κάμνει τοῦ εἶναι ὠφέλιμον καὶ διδάσκουσα νὰ κάμῃ ὅ,τι νομίζει ὠφέλιμον ἐθνικῶς, χωρὶς νὰ ἐρωτᾷ κανένα. Ἐπανάστασης ἀπαλλάττουσα, ἐλευθερώνουσα ἀπὸ τὴν ποταπότητα, τοῦ τρέχειν καὶ ἐρωτᾶν τὰς κρίσεις τοῦ Φράγκου, διὰ νὰ κρίνῃ ἑαυτόν. Ἐπανάστασις, διδάσκουσα νὰ κάμνῃ ὅ,τι θέλει καὶ ὅ,τι κρίνει ὠφέλιμον αὐτός, ἀρκούμενος αὐτὸς νὰ ἐκτιμᾷ καὶ ὠφελεῖ ἑαυτόν. Ἐπανάστασις, καταφωτίζουσα τὰ Ἱστορικὰ κακουργήματα τοῦ Φράγκου κατὰ τοῦ Ἑλληνισμοῦ ὅπως τὸ καταλάσπωμα τῆς Μεσαιωνικῆς χριστιανικῆς μας Αὐτοκρατορίας, ἀλλὰ καὶ ρίπτουσα καφτὸν φῶς εἰς τὸν Ἑλλαδικὸν Κλεφτόκοσμον καὶ ἀπελευθερώνουσα διὰ παντὸς τὸν Ἕλληνα τῆς Ἰδέας, ὅτι μὲ τὰ πλιατσικολογικὰ καὶ κλεφτοκοταδικὰ ἔνστικτα, διπλωματάδων δικηγορίσκων καὶ τὰ δικολαβικὰ καὶ βλέμματος ἀνάξια σοφιστεύματά των, εἶναι δυνατὸν νὰ ἐπιχειρηθῇ ποτὲ Ἀναδημιουργία Ἑλλάδος.
Καταφωτίζουσα, ὅτι ἐφόσον ὑπάρχει ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ, ἀδύνατον νὰ ὑπάρξῃ ΝΟΜΟΣ. Καταφωτίζουσα, ὅτι ἐφόσον δὲν ὑπάρξῃ Νόμος, ἀδύνατον Λαὸς διεφθαρμένος ἤδη ἕως τὸ κόκκαλον, νὰ ἐκλέξῃ ἀντιπροσώπους ἀνθρωπίνους. Διότι ὅταν ὁ Νόμος εἶναι ΛΗΣΤΗΣ, ὁ Λαὸς εὐφυέστατα καὶ αὐτοσυντηρητικώτατα, ἔχει ἀνάγκην Ληστοῦ ἄλλου, διὰ νὰ τὸν προστατεύσῃ κατὰ τοῦ τοιούτου Νόμου. Καταφωτίζουσα, ὅτι μὲ Ὑπάλληλον διεφθαρμένον ἕως τὸ κόκκαλον, προσωποποιοῦντα ὅταν εἶναι ἀδιόριστον, τὴν ἔννοιαν ΕΡΠΕΤΟΝ καὶ μόλις διωρισμένον, τὸ τυραννικότερον μαχμουρλικότερον καὶ ἐκβιαστικώτερον Ἀλῆ-Πασᾶν, ἀδύνατον νὰ γίνῃ τίποτε. Ἐπανάστασις, καταφωτίζουσα ὅτι πρέπει πάλι νὰ κατακτηθῇ καὶ ἀπελευθερωθῇ Στρατιωτικῶς τὸ ἐσωτερικὸν τῆς Ἑλλάδος, ἀπὸ τοὺς πολυωνύμους βαζιβουζουκικοὺς τυραννίσκους, νὰ ἐνισχυθῇ Στρατιωτικῶς διὰ νὰ ἐπιβληθῇ ὁ Νόμος, νὰ γίνῃ, πρῶτον αὐτό, ἵνα ἐπιτρέπεται σκέψις δι᾿ ἄλλο τι οἱονδήποτε, εἴτε πρὸς τὰ Ἐσω εἴτε πρὸς τὰ Ἔξω, ἁπλῶς σοβαρόν τι. Καταφωτίζουσα, ὅτι ἐφόσον ὁ ΝΟΜΟΣ δὲν ἐπικρέμεται σὰν ΚΕΡΑΥΝΟΣ, κατὰ τοῦ διεφθαρμένου Ὑπαλλήλου παντὸς βαθμοῦ καὶ κλάδου, εἶναι ἀπολύτως ἀδύνατον νὰ γίνῃ τίποτε, μὲ Πανελλαδικὴν Ἀνθρωπότητα, συνειθισμένην νὰ μὴν ὑποτάσσεται εἰς τίποτε ποτέ της καὶ βαθύτατα Ἀνήθικον, καθ᾿ ὅλην τὴν ἔκτασιν τῆς πολιτικῆς ἀντιλήψεως, Καθηκόντων καὶ Δικαιωμάτων. Καταφωτίζουσα, ὅτι ἐφόσον ὁ Νόμος δὲν ἐπικρέμεται σὰν Κεραυνός, εἰς τὸ κεφάλι Δασκάλων καὶ Καθηγητῶν παντὸς εἴδους καὶ παντὸς βαθμοῦ, ἀπὸ τῶν Νηπιαγωγείων μέχρι τῶν κορυφαίων Πανεπιστημόνων, ἡ ἐκβραζομένη Ἀνήθικος, Ἀγράμματος καὶ Ἀνίκανος Ἀνθρωπότης, ἀπὸ τῶν Ἐκπαιδευτικῶν Καταγωγίων, δὲν θὰ ἀφήσῃ ποτὲ νὰ δημιουργηθῇ τίποτε, οὔτε Στρατούς, οὔτε Στόλους, οὔτε Περίδρομον. Καταφωτίζουσα, ὅτι ἄνευ Ἠθικῆς καὶ Πνευματικῆς βαθυτάτης Ἀναμορφώσεως, ἥτις νὰ μεταμορφώσῃ τὸν ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ τῶν ἀνθρώπων, τὰ πάντα εἶναι Μάταια καὶ Ἐμπαικτικά. Ἐπανάστασις, καταργοῦσα τὰς Ἰδέας: Ὅτι δυνατὸν νὰ ὑπάρξῃ τώρα, Κυβέρνησις ἱκανή, νὰ δημιουργήσῃ Ἑλλάδα. Ὅτι δυνατὸν νὰ ὑπάρξῃ τώρα, Κυβέρνησις ἱκανή, νὰ ἐνεργήσῃ ἀξιοπρεπῶς τὰ Πανελλήνια ζητήματα καὶ ἀντιπροσωπεύσῃ αὐτά. Ὅτι δυνατὸν νὰ ὑπάρξῃ τώρα, ἐπίσημος Ἑλλάς, μόνον μὴ γελοία διὰ τὰ ἐξωτερικὰ ζητήματα. Ὅτι δυνατὸν νὰ ὑπάρξῃ τώρα, ἔστω καὶ μία, Εὐρωπαϊκὴ Δύναμις φίλη τοῦ Ἑλληνισμοῦ. Ὅτι δυνατὸν νὰ ὑπάρξουν τώρα, Στόλοι καὶ Στρατοί, διότι θὰ ὑπάρξουν Πλοῖα, Κανόνια, Τουφέκια καὶ Μουλάρια. Καταφωτίζουσα, ὅτι τὸ ΗΘΙΚΟΝ -ὁ ΧΑΡΑΚΤΗΡ- εἶναι ἡ μεγίστη δύναμις ἑνὸς Λαοῦ, καὶ ὅταν αὐτὰ εἶναι ΣΑΠΙΑ ὅπως ἐδῶ, τὰ πάντα εἶναι ἀχρηστότατα. Ἐπανάστασις ἀποδεικνύουσα, καθιστῶσα ἀδιάσειστον, ὅτι ὅπου ἐκατήντησαν τὰ πράγματα, Ἑλλὰς δὲν θὰ δημιουργηθῇ ποτέ, μὲ Κλέφτας καὶ μεταμφιεσμένους Κλέφτας, τριακοσίους ἢ διακοσίους ἢ ἑκατόν, μὲ Βουλάς, Συντάγματα, Ἐθνοσυνελεύσεις, ψηφοφορίας Λαϊκάς, Ἐκλογὰς καὶ τὰ παρόμοια προαιώνια ἐμπαικτικώτατα ξεράσματα, καὶ μὲ Λαόν, συστηματικῶς διαφθαρέντα ἕως τὸ κόκκαλον, ἀπὸ τῶν ἀνωτάτων στρωμάτων ἕως τῶν κατωτάτων, Λαὸν ἀποβλακωθέντα εἰς τοιοῦτον σημεῖον, ὥστε νὰ ἐμπαίζεται χυδαιότατα ὅτι ἔχει Ἐλευθερίας!! διότι ἔχει ψῆφον, ἐνῷ εἶναι Σκλάβος ἐλεεινότατος, ἑκατομμυρίων Ἀτίμων Σκλαβιῶν, ἐνῷ ὁ κάθε ἔχων ὄρεξιν, νὰ φορτώσῃ ἕνα κάρρο σκουπιδιῶν, μὲ σάπια μονόδραχμα, δύναται νὰ ἀγοράσῃ καὶ τὰς Ἐλευθερίας του καὶ τὴν ψῆφόν του καὶ αὐτὸν ὁλόκληρον, νὰ ἀγοράσῃ ὁλόκληρον τὴν πόλιν πρὸς ΠΕΝΤΕ ΔΡΑΧΜΑΣ τὸ ΚΕΦΑΛΙ. Ἀλλ᾿ ὅτι Ἑλλὰς θὰ δημιουργηθῇ μόνον, ὅταν πολλοὶ Ἄνθρωποι τῶν Ἰδεῶν, ἀφοσιούμενοι, αὐτοθυσιαζόμενοι καθ᾿ ὁλοκληρίαν, συνθέσουν καὶ στήσουν ὀρθόν, πλήρη τὸν Ἐθνικὸν Ἰδεολογικὸν Κόσμον, ὅταν ὅλοι συντείνουν νὰ δημιουργηθῇ ὁ: ΕΙΣ ΝΟΥΣ καὶ ΣΙΔΗΡΟΧΕΙΡ, ὅστις περιθωρακούμενος μαζὺ μὲ ἕνα Βασιλέα, ἀπὸ τοὺς πρώτους Ἄνδρας τῆς φυλῆς, εἰς Ἠθικὴν καὶ Πνεῦμα καὶ Ἐνέργειαν, πατήσουν εἰς τὸν λαιμὸν τὴν Ἑλλαδικὴν Ἀναρχικὴν καὶ Χυδαίαν Τρέλλαν, τὴν δέσουν γερότατα πισθάγκωνα καὶ θέσουν, Ἀνθρώπους καὶ Πράγματα εἰς τὴν θέσιν των. Πνευματικὴ Ἐπανάστασις Βαθυτάτη, προβάλλουσα ἕνα Τολμηρὸν καὶ τελειωτικὸν Φῶς ἐρεύνης καθ᾿ ὅλα τὰ σημεῖα καὶ τὰς στιγμὰς τοῦ παρελθόντος. Πνευματικὴ Ἐπανάστασις ριζικωτάτη, κτυπῶσα εἰς τὴν ρίζαν τῆς Ἑλληνικῆς ψυχῆς, Ἰδέας, Ἱστορίας. Εἰς τὴν ρίζαν τῆς Ἑλληνικῆς Ἀνθρωπότητος. Ἐπανάστασις, γυμνώνουσα τὸν Ἕλληνα, ὅλων τῶν Σαριδιῶν μὲ τὰ ὁποῖα ἐφόρτωσε τὴν ψυχήν του, τὸ Πνεῦμά του, ὅλων τῶν Κουρελιῶν ποὺ ἐφόρτωσε τὸ Σῶμά του. Ἐπανάστασις, Ἀναβαπτίζουσα Αὐτὸν εἰς τὴν ἐξωτερικήν του Θειοτάτην φύσιν καὶ τὴν ἐσωτερικήν του Ἀπολλώνειον φύσιν. Τρέφουσα αὐτὸν μὲ Πνευματικὴν Τροφὴν Ἑλληνικήν.
Πνευματικὴ Ἐπανάστασις Τελειωτική, θέτουσα ὡς Θεμέλια, πάσης περὶ τῶν Ἑλληνικῶν φαινομένων Σκέψεως, ΤΗΝ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΥΛΗΣ.
Καὶ ἐπὶ τῶν δύο τούτων, νέων καὶ πρωτοφανῶν, καὶ διὰ τὴν φραγκικὴν σκέψιν καὶ διὰ τὴν Ἑλληνικὴν σκέψιν καὶ ἐνέργειαν, διὰ πρώτην φορὰν τιθεμένων, ὡς μόνων θεμελίων καὶ θεμελίων τῶν μόνων στερεῶν, πάσης περὶ Ἕλληνος Ἐρεύνης, φωτισμὸς μὲ νέον φῶς τοῦ Παρελθόντος, φωτισμὸς μὲ Νέον φῶς τοῦ Παρόντος καὶ διὰ τούτων τῶν στερεοτάτων καὶ ἀδιασείστων λογικῶν καὶ φυσιολογικῶν μέσων, φωτισμὸς καὶ Καθοδηγημὸς τοῦ ΑΥΡΙΟΝ.
Ἐπανάστασις, ἀναλύουσα πολυειδῶς, παντοειδῶς, ὁλόκληρον τὴν Παρελθοῦσαν Ἑλληνικὴν Ἀνθρωπότητα, μέχρις αὐτῆς τῆς ὥρας καὶ ἐξ ὅλων αὐτῆς τῶν ἐκδηλώσεων, θεμελιοῦσα, ἀδιασείστως καὶ τελειωτικῶς διὰ τοὺς ὁμογενεῖς καὶ ἑτερογενεῖς χαζοὺς βιβλιογράφους καὶ βιβλιομαγείρους καὶ οἰουσδήποτε Θωμάδες, τὴν ἑνότητα καὶ ἐσωτερικὴν Ταυτότητα τῶν Ἐποχῶν ὅλων, πυραμιδώνουσα τὰς ἑκατομμυριάδας τῶν πραγματικῶν ἀποδείξεων, διὰ νὰ πεισθοῦν διὰ παντὸς καὶ οἱ στραβοὶ τῶν τυφλοκομείων, ὅτι δὲν ὑπῆρξεν ἀπὸ τοῦ Κρητικοῦ Βασιλέως Κρόνου, δὲν ἦτο δυνατὸν νὰ ὑπάρξῃ, εἰς καμμίαν ἱστορικὴν στιγμήν, μέχρις αὐτῆς τῆς ὥρας, παρὰ Εἷς μόνος, ἀδιαίρετος, ὁμοούσιος καὶ ἀπαραλλακτότατος Ἕλλην, ὠθούμενος μὲν πρὸς τὸ ὕψος καὶ ὑπερβαίνων κάθε κορυφήν, ὠθούμενος δὲ πρὸς βορβόρους καὶ ὑπερβαίνων κάθε χοῖρον. Διότι δὲν εἶναι δυνατόν, νὰ γίνῃ λόγος σοβαρὸς περὶ ὑπάρξεως Ἑλλάδος, ὅταν δὲν εἶναι γνωστόν, τὶ ἐστὶ Ἕλλην καὶ τὶ ἐστὶ Ἑλλάς, ὅταν ἡ Ἄγνοια φθάνει εἰς τοιοῦτον σημεῖον, ὥστε, λόγου χάριν, ἁπαξάπαντες οἱ διευθύνοντες τὸ Πνεῦμα καὶ τὰ Πράγματα, νὰ ἀγνοοῦν, τὸ βαθύτερον, χαρακτηριστικώτερον καὶ προμυθικώτερον Ἔνστικτον του Ἕλληνος, τὸ Μεταναστευτικὸν καὶ νὰ ἐξεγείρωνται σύμπαντες καὶ νὰ ἱερεμιάζουν, νὰ σιωποῦν δὲ τέλος μόνον, χωρὶς νὰ ἐννοοῦν τίποτε, ὅταν τὸ εἰσρέον χρῆμα τοὺς δίδει τὴν ἐλπίδα καὶ ἄλλων φαγωμάτων.
Ἐπανάστασις, καταθραύσασα τοὺς ἀτίμους, στενοκεφάλους καὶ ἀποπνικτικοὺς Ἑλλαδικοὺς Ὁρίζοντας, Ἰδεῶν, Ἐνεργειῶν καὶ Πραγμάτων. Ἐπανάστασις, ἀνασηκώνουσα νεφροὺς καρδίας καὶ πνεύματα ἀπὸ τὰ Ἑλλαδικὰ Πανωλικὰ Τέλματα πρὸς τοὺς ὑψηλούς, εὐρεῖς καὶ φωτεινοὺς Πανελληνίους Ὁρίζοντας, Αἰσθημάτων, Ἰδεῶν, Ἔργων. Ἐπανάστασις, ἐπιχειροῦσα καὶ κατορθώνουσα, Πανελλήνιον Ἠθικὴν Ἑνότητα, Πνεύματος καὶ Ἐνεργείας. Ἐπανάστασις, διεγείρουσα, ὅλας τὰς δυνάμεις τῶν Τωρινῶν, πρὸς τὴν Πανελλήνιον αὐτὴν Σκέψιν καὶ Ἐνέργειαν· Ἐπανάστασις, ἀνατρέπουσα τὸ Παρὸν καὶ ζητοῦσα, ἀντὶ Ἑλλάδος Ἑλληνισμόν, ἀντὶ Ἑλλάδος διευθυνούσης, Ἑλληνισμὸν ἡγούμενον καὶ ἐπιβαλλόμενον εἰς τὴν Τρελλὴν Ἑλλάδα. Ἐπανάστασις, ἀνατρέπουσα τὸ καθεστὼς Πνεῦμα καὶ ζητοῦσα ἀντὶ Ἑλλάδος Ἡδονῶν, Ἑορτῶν καὶ Ἀτιμασμῶν, Ἑλλάδα Σχολεῖον, Ἑλλάδα Ἐργαστήριον Ἑλληνισμοῦ.
Πνευματικὴ Ἐπανάστασις, κινοῦσα ὅλους τοὺς κώδωνας τῶν Ναῶν τοῦ Ἑλληνισμοῦ διὰ νὰ σημάνουν ὅτι ἦλθεν ἡ ὥρα, νὰ ἐνταφιασθῇ τὸ Παντοκρατορεῦσαν ἕναν Αἰῶνα καὶ Παντοκρατορεῦον καὶ τώρα Ἑλλαδικόν:
ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΩΤΑΤΟΝ ΦΟΥΣΤΑΝΕΛΙΚΟΝ ΒΛΑΚΟΠΝΕΥΜΑ.
Καὶ τὸ πανόμοιον ἀλλὰ μετεμφιεσμένον:
ΑΝΗΘΙΚΩΤΑΤΟΝ ΚΑΙ ΔΟΛΟΦΟΝΙΚΩΤΑΤΟΝ ΦΡΑΓΚΟΡΑΓΙΑΔΙΚΟΝ ΒΛΑΚΟΠΝΕΥΜΑ.
Διότι καὶ τὰ δύο εἶναι κατὰ βάθος τὸ Προπατορικόν:
ΚΑΡΙΟΦΥΛΙ, τὸ ἀσημοχρυσονόμενον διαρκῶς, μὲ τὸ Αἷμα καὶ τὸ χρῆμα τοῦ Ἑλληνισμοῦ, μὲ τὸ ὁποῖον ἡ ἀποβλακωθεῖσα Ἑλλάς, ἐννοεῖ νὰ πολεμήσῃ τὸν Ἀγῶνα τῆς Ὑπάρξεως καὶ Ἐπικρατήσεως!!!
Ἐπανάστασις, θραύουσα λοιπὸν καὶ πετῶσα εἰς τὰ σαρίδια αὐτὸ τὸ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΝ ΚΑΡΙΟΦΥΛΙ.
Ἐπανάστασις καθιστῶσα Πανελληνίως ἁπτήν, τὴν ἄμεσον καὶ ἀπόλυτον αὐτὴν Ἀνάγκην, Ριζικῆς Τροπῆς πρός: ΝΕΟΝ ΠΝΕΥΜΑ. Πνεῦμα Θετικὸν καὶ συγχρόνως γνησίως Ἑλληνικόν: ΝΕΟΝ ΕΘΝΙΚΟΝ ΠΝΕΥΜΑ.
Πνευματικὴ Ἐπανάστασις, ἐξεγείρουσα ὅλας τὰς Ἠθικάς, Πνευματικάς καὶ Ὑλικὰς Δυνάμεις ὁλοκλήρου τῆς φυλῆς, ἑνοῦσα αὐτὰς καὶ ὁδηγοῦσα ἀποφασιστικῶς, ἵνα δημιουργηθῇ, διαπλασθῇ καὶ ὑπάρξῃ τέλος:
1ον ΝΕΟΝ ΕΘΝΙΚΟΝ ΠΝΕΥΜΑ.
2ον ΝΕΟΝ ΕΘΝΙΚΟΝ ΙΔΑΝΙΚΟΝ.
3ον ΝΕΑ ΕΘΝΙΚΗ ΠΙΣΤΙΣ.
Ἐκ τούτων, δὲ μόνον, καὶ τούτων βαθύτατα Ἑλληνικωτάτων, προκύψῃ συνεπῶς:
1ον ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ.
2ον ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ.
Μόνον μία τοιαύτη, ἀλλὰ βαθυτάτη, ἀλλὰ ἀποφασιστικωτάτη, ἀλλα γενναιοτάτη, Πνευματικὴ καὶ Ἠθικὴ Ἐπανάστασις, ὀργανιζομένη στρατιωτικῶς, μεταξὺ τῶν πρωτίστων Ἀτόμων τῆς φυλῆς, ἀφοσιουμένη ὁλόκληρος, εἰς μακροχρονίους συστηματικούς, ὑπομονητικοὺς καὶ ἐπιμονωτάτους Ἀγῶνας, ἵνα ἐπαναφέρῃ τὸ ΠΝΕΥΜΑ ἐν Ἑλλάδι καὶ θέσῃ Αὐτὸ εἰς τὴν Διευθυντήριον θέσιν του, ἵνα Ἑλληνοποιήσῃ τὴν Ἑλλάδα, ἵνα ἀναπτύξῃ καὶ ἠθικοποιήσῃ τὰς Διευθυνούσας Τάξεις τοῦ τόπου καὶ διὰ τοῦ παραδείγματος αὐτῶν τὸν Λαόν, δυνατὸν νὰ διασώσῃ τὸν Ἑλληνισμὸν ἀπὸ τὰς ἐπισωρευομένας ἀποτελειωτικὰς καταστροφάς, δυνατὸν νὰ διασώσῃ τὸ σπουδαιότερον, τὴν ΤΙΜΗΝ Αὐτοῦ, ἀπὸ τὸ θέαμα Ἑλλάδος Ἐλευθέρας, πρὸ τῶν Ποδῶν τῆς Ἀκροπόλεως, μεθοκοπούσης, κυλιομένης ἀναιδέστατα καὶ ἀναισθητότατα εἰς τοὺς βορβόρους ΑΚΑΤΟΝΟΜΑΣΤΟΥ ΚΤΗΝΩΔΙΑΣ, δυνατὸν νὰ διασώσῃ αὐτὸν τὸν ἴδιον, τὸν ἐδῶ, ΑΝΗΘΙΚΩΤΑΤΟΝ ΛΑΟΝ, ἀπὸ τὸν ἐπικείμενον τελειωτικὸν καὶ Θεότυφλον: ΑΛΛΗΛΟΣΠΑΡΑΓΜΟΝ ΤΟΥ.
Καὶ ἡ Πνευματικὴ καὶ Ἠθικὴ αὐτὴ καὶ μόνη Ἐπανάστασις, Εἰλικρινεστάτη, Τιμιωτάτη, Ἀνδρειοτάτη καὶ Ριζικωτάτη, δυνατὸν νὰ παρουσιάσῃ, κατὰ τὴν Ἀρχὴν τοῦ Δευτέρου ἀπὸ τοῦ Ἀγῶνος Αἰῶνος, κατὰ τὸ 1921, ἀντὶ Ἑλλάδος Ἀτίμου καὶ ἐκ βάθρων ψεύδους καὶ καθ᾿ ὅλας της τὰς ἐκφράσεις ἐκ ρίζης Ἀνηθίκου, ἐμπαιζούσης ἑαυτὴν καὶ τὸν Κόσμον, Ἑλλάδα Παστρικήν, Τιμίαν, Ὀρθήν, πανηγυρίζουσαν τὴν Εἰλικρινῆ της Μετάνοιαν, τὸν Καθαρμόν της, τὴν ἐπάνοδον εἰς τὸν λογικὸν δρόμον, καὶ τὴν Ἀληθινὴν ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΝ εἴσοδόν της μετὰ ἕνα, εἰς φραγκευμούς, Ἀναρχισμοὺς καὶ Ἀτιμασμούς, χαμένον Αἰῶνα, εἰς τὴν ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΝ.
Καὶ ἡ Ἐπανάστασις, αὐτή, ζητοῦσα ὁλόκληρον τὴν Πνευματικήν Ἠθικὴν καὶ Ὑλικὴν Δύναμιν τῆς φυλῆς πρὸς τὸν Ὡρισμένον καὶ Μοναδικὸν αὐτὸν Σκοπόν: τῆς Ἀναγεννήσεως Ἑλλάδος καὶ Ἑλληνισμοῦ, πρέπει νὰ ἔχῃ ὡς Σύμβολον τελειωτικόν:
Ἢ ΕΛΛΑΣ Ἢ ΤΕΦΡΑ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...